Zdrowie

Ubezpieczenie zawierane jest w formie ubezpieczenia grupowego. Zapewnia dostęp bez kolejki do prywatnych usług medycznych, lekarzy specjalistów, do najlepszych klinik, przychodni, szpitali. Obejmuje swym zakresem, ubezpieczenie leczenia ambulatoryjnego i ubezpieczenie leczenia szpitalnego. Do ubezpieczenia mogą przystępować pracownicy oraz członkowie ich rodzin: współmałżonek / partner życiowy, dzieci własne i przysposobione, w wieku do 26 roku życia.
Stanowi bardzo dobre uzupełnienie Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jest zawierane w formie ubezpieczenia grupowego. Może dotyczyć pracownika i członków jego rodziny – współmałżonka / partnera życiowego, dzieci do 26 roku życia. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego. Ochrona obejmuje zwrot całości lub części kosztów nabycia leków poniesionych przez ubezpieczonego w związku z koniecznością leczenia choroby. Ubezpieczenie pokrywa w całości lub w części koszty leków przepisanych na receptę i refundowanych przez NFZ. Dla leków nierefundowanych przez NFZ ubezpieczonemu przysługuje zwrot części poniesionego kosztu leku w wysokości określonej dla danego leku w Katalogu Leków, jako procent ceny detalicznej danego leku. Dotyczy zawsze aktualnego katalogu leków ogłaszanych w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w dniu realizacji recepty.
Copyright © 2011-2020 PROMES - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl