Ubezpieczenie ochrony prawnej

Zakres ubezpieczenia.

W ramach tego ubezpieczenia oferujemy ubezpieczenie składające się z następujących elementów:

 1. 1.        Ochrona prawna w ruchu drogowym

Ochrona prawna w ruchu drogowym obejmuje wszelkie spory prawne pozostające w związku z posiadaniem                             i prowadzeniem pojazdów. Ubezpieczonymi są wszyscy uprawnieni kierowcy i pasażerowie ubezpieczonych pojazdów.

 

W ramach ochrony prawnej w ruchu drogowym ubezpieczyciel ponosi następujące koszty:

a)        koszty dochodzenia własnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych,

b)        koszty obrony w określonych sprawach w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia,

c)        koszty w postępowaniu w związku z zatrzymaniem prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego,

d)        koszty związane ze sporami, które wynikły z umów dotyczących pojazdów, także w zakresie umów ubezpieczeniowych,

e)        koszty związane ze sporami dotyczącymi prawa własności pojazdów.

 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie zarejestrowane na ubezpieczającego samochody. Ochrona prawna w ruchu drogowym obejmuje też ochronę prawną kierowców.

 

 1. 2.       Ochrona prawna dla przedsiębiorców

Mając na względzie różnorodność i stopień skomplikowania stosunków prawnych związanych z działalnością gospodarcza oraz wszelką inną działalnością prowadzoną na własny rachunek, proponujemy w tym zakresie ochronę ubezpieczeniową obejmującą koszty w najbardziej istotnych rodzajach sporów prawnych:

a)        koszty dochodzenia własnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych,

b)        koszty obrony w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, za wyjątkiem przestępstw umyślnych,

c)        koszty w sporach z zakresu prawa pracy,

d)        koszty w związku z postępowaniem przed sądami ubezpieczeń społecznych.

 

Ubezpieczonym jest przedsiębiorca, właściciel przedsiębiorstwa oraz pracownicy przedsiębiorcy w zakresie wykonywania umowy o pracę na jego rzecz. Ochrona prawna w zakresie prawa pracy przysługuje jednak tylko pracodawcy.

Kierując się naszymi długoletnimi doświadczeniami polecamy w szczególności właśnie ten rodzaj ubezpieczenia. Trzeba bowiem pamiętać, że zarówno przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, jaki i w postępowaniu karnym sąd zleca często sporządzenie kosztownych opinii biegłych. W sprawach z zakresu prawa pracy stroną uprzywilejowaną jest zwykle pracownik - jeśli to on wygra proces, wszystkie koszty postępowania musi ponieść pracodawca. I tylko ubezpieczenie ochrony prawnej może od tych kosztów uwolnić.

 

 1. 3.       Ochrona prawna rodziny

Ochrona prawna rodziny obejmuje życie prywatne jednego właściciela firmy tj. zasadniczo sprawy nie pozostające w związku z jego działalnością gospodarczą. Ochrona ubezpieczeniowa  przysługuje ubezpieczonemu, jego małżonkowi oraz niepełnoletnim dzieciom, a pod pewnymi dodatkowymi warunkami także jego pełnoletnim dzieciom, które nie ukończyły 30. roku życia. Również osoby żyjące samotnie mogą skorzystać z naszej oferty w tym zakresie.

W ramach ochrony prawnej rodziny ubezpieczyciel pokrywa następujące koszty:

a)        koszty dochodzenia własnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych,

b)        koszty obrony w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, za wyjątkiem przestępstw umyślnych,

c)        koszty związane ze sporami, które wynikły z umów, także w zakresie umów ubezpieczeniowych (jeśli umowa tak stanowi),

d)        koszty związane ze sporami dotyczącymi prawa własności rzeczy ruchomych (jeśli umowa tak stanowi),

e)        koszty sporów z zakresu prawa pracy – dla osób będących pracownikami,

f)          koszty postępowań przed sądami ubezpieczeń społecznych,

g)        koszty doradztwa w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego.

 1. 4.       Ochrona prawna nieruchomości, mieszkań i pomieszczeń prywatnych

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy mieszkania ubezpieczającego albo domu jednorodzinnego.

W ramach ochrony prawnej nieruchomości, mieszkań i pomieszczeń ponosimy następujące koszty:

a)        koszty sporów z wynajmującymi i współwłaścicielami,

b)        koszty sporów sąsiedzkich,

c)        koszty sporów z organami administracji, z wyłączeniem sporów związanych z planem zagospodarowania przestrzennego, podziałem, scalaniem i wywłaszczaniem nieruchomości,

d)        jeżeli ubezpieczający jest właścicielem – koszty dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w przypadku szkód na budynku albo na nieruchomości.

 

 1. 5.       Ochrona prawna nieruchomości, mieszkań i pomieszczeń firmy

Ochroną ubezpieczeniową objęta nieruchomość, na której działa firma i pomieszczenia firmy pod adresem jej siedziby. Ubezpieczone są koszty sporów z sąsiadami, współwłaścicielami, i – w przypadku, gdy właściciel firmy nie jest właścicielem tych nieruchomości albo pomieszczeń - koszty sporów z wynajmującymi i wydzierżawiającymi. Ubezpieczeniem objęte są także koszty sporów z organami administracji, z wyłączeniem sporów związanych z planem zagospodarowania przestrzennego, podziałem, scalaniem i wywłaszczaniem nieruchomości. Ponadto ochrona ubezpieczeniowa przysługuje w zakresie kosztów dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w przypadku szkód na budynku albo na nieruchomości.

 

Rodzaje ubezpieczanych kosztów:

 • Wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego
 • Koszty sądowe wszystkich instancji
 • Koszty procesu zasądzone na rzecz strony przeciwnej
 • Koszty poręczenia majątkowego w postępowaniu karnym
 •  Koszty notarialne
 • Koszty dojazdu ubezpieczonego na rozprawy w obie strony do sądu zagranicznego
 • Koszty opinii rzeczoznawców w postępowaniu przedsądowym

 

Copyright © 2011-2020 PROMES - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl