Reforma

Reforma emerytalna

RODZAJE SYSTEMÓW EMERYTALNYCH
Celem każdego systemu emerytalnego jest zapewnienie dochodów osobom, które zakończyły czynne życie zawodowe. Systemy emerytalne mogą być finansowane w różny sposób.

Dwa główne rodzaje finansowania emerytur to:

 • system repartycyjny polegający na tym, że składki wpłacane przez pracujących są na bieżąca wypłacane obecnym emerytom
 • system kapitałowy polegający na tym, że składka wpłacana przez obecnie pracujących jest kapitalizowana (inwestowana) a więc zarządzana w taki sposób aby w przyszłości zapewnić tym osobom kapitał emerytalny.

System repartycyjny jaki obecnie funkcjonuje w Polsce w postaci zreformowanego ZUS-u (I filar) jest szczególnie czuły na:

 • zmiany demograficzne - jeżeli społeczeństwo się starzeje, maleje liczba osób pracujących i opłacających składki za to rośnie liczba emerytów korzystających z świadczeń emerytalnych
 • wzrost bezrobocia- bezrobotni nie wpłacają składek do systemu
 • zmiany polityczne- kwestie zabezpieczenia społecznego są często kwestią przetargową w sprawach politycznych.

System kapitałowy natomiast podatny jest na dekoniunkturę gospodarczą - kryzys finansowy, załamanie giełdy, wysoką inflację.

Optymalnym rozwiązaniem jest połączenie dwóch powyższych typów finansowania emerytur. Zalety każdego systemu niwelują wzajemnie ich wady czyniąc go bardziej efektywnym i bezpiecznym. Bezpieczeństwo dzięki różnorodności - taką właśnie nazwę nosi reforma polskiego systemu emerytalnego.

ISTOTA REFORMY EMERYTALNEJ
Nowy system to połączenie systemu repartycyjnego o kapitałowego, które ma na celu zapewnienie pełnego bezpieczeństwa, stabilności i sprawiedliwości.

Emerytury w nowym systemie będą pochodziły z trzech źródeł - filarów:

FILAR I zreformowany ZUS-->repartycyjny

FILAR II otwarte fundusze emerytalne -->kapitałowy

FILAR III dodatkowe oszczędności -->kapitałowy

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FILARÓW

FILAR I - zreformowany ZUS

 • ZUS zachował charakter repartycyjny - tnz. składki będą na bieżąco wypłacane obecnym emerytom
 • do ZUS wpływa 45% składki (23% od pracownika i 22% od pracodawcy)
 • jeśli pracownik nie będzie objęty reformą ZUS zatrzyma pełną składkę
 • jeśli pracownik przystąpił do II filaru (dobrowolnie wybranego otwartego funduszu emerytalnego) ZUS zatrzyma 36% składki a pozostałe część przekaże do II filaru
 • składka jest rejestrowana na indywidualnym koncie pracownika
 • na koncie są również rejestrowane informacje o stażu pracy, wysokości zarobków i składki, suma wpłat, urlopach, zwolnieniach itp.
 • Suma składek zarejestrowanych na koncie ZUS będzie waloryzowana. Stan konta w momencie przejścia na emeryturę oraz oczekiwana długość życia będą podstawą do obliczenia wysokości emerytury. Minimalna emerytura (łącznie z I i II filaru) będzie równa 26% średniej płacy.

Składka, która pozostanie w ZUS-się (I filarze) będzie obsługiwała:

 • fundusz emerytalny - wypłata emerytur z I filaru
 • fundusz rentowy - wypłata rent inwalidzkich i rodzinnych
 • fundusz chorobowy - wypłata zasiłków chorobowych i świadczeń rehabilitacyjnych
 • fundusz wypadkowy - wypłata świadczeń wypadkowych i chorób zawodowych
 • fundusz rezerwowy

FILAR II - otwarte fundusze emerytalne

 • przynależność do II filaru jest obowiązkowa dla osób urodzonych po 31.12.1968 r.
 • Pracownik wg własnego uznania wybiera fundusz emerytalny i zawiera umowę o wypłacanie składki
 • ZUS przekazuje 9% z 45% składki do otwartego funduszu emerytalnego wybranego przez pracownika
 • Składka jest rejestrowana na indywidualnym koncie pracownika w II filarze
 • Fundusz emerytalny inwestuje wpłacone składki, a dochody z tych lokat powiększają kapitał

W momencie przejścia na emeryturę kapitał zgromadzony w otwartym funduszu emerytalnym zostanie przekazany do zakładu emerytalnego.

Emerytura z II filaru

 • po osiągnięciu wieku emerytalnego, środki zgromadzone w otwartym funduszu emerytalnym zostaną przekazane do licencjonowanego Zakładu Emerytalnego, który będzie wypłacał emeryturę z II filaru jako uzupełnienie emerytury wypłacanej przez ZUS (I filar)
 • wypłata emerytury z II filaru rozpocznie się równocześnie z pobieraniem emerytury z I filaru
 • umowa o wypłatę emerytury z II filaru będzie dożywotnia (nie będzie można zmieniać decyzji)
 • Możliwe będzie zawarcie jednej z kilku wersji:
 1. emerytura indywidualna - wypłacana do końca życia ubezpieczeniowego
 2. emerytura indywidualna z gwarantowanym okresem płatności (nie krótszym jednak niż 10 lat) - wypłacana do końca życia ubezpieczonego, a w razie jego śmierci przed upływem okresu gwarantowanego, wypłacana będzie wskazanym uposażonym.
 3. emerytura małżeńska- wypłacana do końca życia drugiego z małżonków
 4. emerytura małżeńska z gwarantowanym okresem płatności (nie krótszym jednak niż 10 lat) - w razie śmierci obu współmałżonków przed upływem gwarantowanego okresu płatności, świadczenie będzie wypłacane wskazanym uposażonym.
 • środki zgromadzone w II filarze są częścią małżeńskiej wspólnoty majątkowej. Oznacza to, że umowa emerytury indywidualnej będzie mogła zostać zawarta po wyrażeniu pisemnej zgody współmałżonka.
 • środki zgromadzone w II filarze w odróżnieniu od I filaru, są dziedziczone. Oznacza to, ze w razie śmierci ubezpieczonego współmałżonkowi przysługuje prawo do połowy środków na rachunku, druga połowa będzie dziedziczona na ogólnych zasadach.
 • w razie rozwoju lub ustania wspólnoty majątkowej decyzją o sposobie podziału będzie podejmował sąd.
 • przyznana współmałżonkowi część kapitału (śmierć, rozwód) nie będzie wypłacana w gotówce lecz zostanie przekazana na rachunek drugiego współmałżonka w jego funduszu (wypłata transferowa)

FILAR III - dobrowolne oszczędności
III filar obejmuje dobrowolne inwestycje, których celem jest zasilenie i uzupełnienie świadczeń emerytalnych pochodzących z I i II filaru. Należą do nich ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym, lokaty bankowe czy też jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (dawniej powierniczych)

Oszczędności te mogą mieć charakter:

 • indywidualny
 • grupowy (np. jako pracownicze programy emerytalne)

Przewiduje się, że z I filaru będzie pochodziło 60% emerytury, a z II filaru 40%. Dobrowolne oszczędności w III filarze mogą, w zależności od wielkości zgromadzonego kapitału, podwyższyć wartość emerytury, np. poprzez dodatkową emeryturę wypłaconą przez towarzystwo ubezpieczeń na życie.

Wprowadzenie do systemu emerytalnego I i II filrau nie spowoduje wzrostu świadczeń emerytalnych w stosunku do starego systemu. Ideą wprowadzonej reformy emerytalnej nie było podniesienie świadczeń emerytalnych ale uniezależnienie systemu emerytalnego od stanu budżetu państwa, a w dłuższym okresie obniżenie składki.

W zależności od osiąganych dochodów emerytalnych łącznie z I i II filaru emerytura wynosić będzie od 20% do 60% ostatniego wynagrodzenie (tzw. Stopa zastąpienia).

W nowym systemie przeciętne dochody pracownika, który przejdzie na emeryturę spadną o ok. połowę w stosunku do ostatnich zarobków.

Dlatego decydujący wpływ na poziom dochodów na emeryturze będą miały dochody z III filaru.

Poniższy schemat przedstawia przykładową strukturę przyszłych świadczeń emerytalnych i udział poszczególnych filarów w całości świadczeń.


Copyright © 2011-2020 PROMES - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl