Przetargi na ubezpieczenia

Oferta przeprowadzenia przetargu na usługi ubezpieczeniowe adresowana jest do wszystkich podmiotów obowiązanych do stosowania Ustawy o Zamówieniach Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. Nr 113 poz. 759, z późn. zmianami

Oferujemy instytucjom i firmom zobligowanym do stosowania Ustawy, kompleksową obsługę procedur przetargowych zgodnie z obowiązującym prawem.

Występujemy w roli reprezentanta zamawiającego przy wartościach przedmiotu zamówienia nie przekraczających 30 000 Euro lub jako biegłego rzeczoznawcy przy wartościach przekraczających 30 000 Euro.

Przygotowujemy i opracowujemy całość dokumentacji dotyczącej merytorycznej części ubezpieczeniowej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dokonujemy ocen i porównań ofert według uzgodnionych ustawowych kryteriów ocen, na potrzeby komisji przetargowej lub wybieramy najkorzystniejszą ofertę.

Nadzorujemy i kontrolujemy procedury oraz dokumentację przetargową.

Udzielamy odpowiedzi na pytania oferentów

Obsługujemy i administrujemy programem ubezpieczeniowym w okresie jego obowiązywania

Nasze usługi brokerskie w w/w zakresach są dla zamawiającego bezpłatne
Zapraszamy do skorzystania z naszej wiedzy i doświadczenia.

Korzystanie z usług brokera
W świetle ustawy o zamówieniach publicznych, obowiązek jej stosowania powstaje, gdy spełnione są łącznie następujące przesłanki:

  1. przedmiotem zamówienia są dostawy, usługi lub roboty budowlane,
  2. zamówienie jest udzielane przez podmiot wymieniony w art. 4 ust. 1 ustawy,
  3. zamówienie jest finansowane ze środków publicznych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy.

Zgodnie z art. 37d ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1990 o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 1996 r. Nr 11, poz.62 z późn. zm.), zakład ubezpieczeń może korzystać z pośrednictwa ubezpieczonego. Jednym z rodzajów takiego pośrednictwa jest działalność brokerska polegająca na zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia w imieniu ubezpieczającego lub na pośredniczeniu przy zawieraniu umów ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonego (art. 37g ust. 1 cyt. ustawy o działalności ubezpieczeniowej).

Zgodnie z przyjętą praktyką brokerzy świadczą swoje usługi na rzecz ubezpieczonych nieodpłatnie. Za wykonaną usługę broker pobiera wynagrodzenie od towarzystwa ubezpieczeniowego. Zasady naliczania oraz pobierania wynagrodzenia w postaci prowizji od zawartych umów określają "porozumienia prowizyjne", zawierane pomiędzy brokerem a towarzystwem ubezpieczeniowym.

Powyższe wskazuje, iż w przypadku zawierania umów na świadczenie usług brokera ubezpieczeniowego nie jest spełniona przesłanka wydatkowania środków publicznych, w związku z czym gmina zawierając z brokerem umowę o świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego nie będzie prowadziła postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz stosowała przepisów ustawy.

Należy mieć jednak na uwadze fakt, iż o ile obowiązek stosowania przepisów ustawy nie powstaje w przypadku wyboru brokera, o tyle nie ma wątpliwości co do jej stosowania w sytuacji późniejszego wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym zamawiający będzie lokował ryzyko.

Wybór towarzystwa może być przeprowadzony na dwa sposoby, w zależności od tego, czy broker jest upoważniony przez mocodawcę (zamawiającego) do zawierania w jego imieniu umów ubezpieczenia. Broker, który działa jako pełnomocnik w imieniu na rachunek zamawiającego, powinien dokonać wyboru towarzystwa po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z przepisami ustawy. Natomiast w sytuacji, gdy broker nie działa jako pełnomocnik zamawiającego, można rozważyć przeprowadzenie przez zamawiającego postępowania na wybór odpowiedniego towarzystwa ubezpieczeniowego, korzystając z usług brokera ubezpieczeniowego jako biegłego.
(na podstawie Art.2 Opinii Departamentu Prawnego według artykułów ustawy o zamówieniach publicznych - http://www.uzp.gov.pl)

Copyright © 2011-2020 PROMES - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl