Odpowiedzialność cywilna

OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Nazywane jest też deliktowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Zapewnia ochronę ubezpieczeniową w przypadku gdy w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem, ubezpieczający (jego pracownicy) w następstwie czynu niedozwolonego wyrządził szkodę osobie trzeciej i z mocy prawa jest zobowiązany do jej naprawienia.
Tylko ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej urzędnika jest realną obroną przed ryzykiem finansowym związanym z wykonywaniem funkcji i pracą. Każdy urzędnik, który chce spokojnie pracować i podejmować decyzje, a nie pozostawać pod presją niebagatelnych strat finansowych, powinien zawrzeć odpowiednią umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Oferta ubezpieczenia OC funkcjonariusza publicznego:
Copyright © 2011-2020 PROMES - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl