Mienie

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zagrożeń losowych
Pokrywa szkody polegające na bezpośredniej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek zaistnienia następujących zdarzeń losowych:

 • pożar
 • uderzenie pioruna
 • wybuchu
 • upadku statku powietrznego
 • uderzenia pojazdu

Na wniosek ubezpieczającego i za pobraniem dodatkowej składki istnieje możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej na szkody powstałe na skutek:

 • huraganu
 • deszczu nawalnego
 • gradu
 • lawiny
 • zapadania się ziemi
 • zalania (szkody wodociągowe)
 • powodzi
 • ciężaru śniegu lub lodu
 • osuwania się ziemi
 • fali uderzeniowej

 

Przedmiotem ubezpieczenia może być:

 • wszelkie mienie ruchome i nieruchome stanowiące własność ubezpieczającego
 • Mienie pracowników ubezpieczającego
 • Mienie będące w posiadaniu lub pod kontrolą ubezpieczającego, kiedy spoczywa na nim obowiązek ubezpieczenia.

 

Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
Obejmuje ryzyko związane z zaborem mienia (dokonanym lub usiłowanym) w celu jego przywłaszczenia.
Chroni ono majątek ubezpieczonego przed negatywnymi skutkami ekonomicznymi wywołanymi utratą lub uszkodzeniem mienia na skutek przestępczej działalności ludzi.
Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o ryzyko wandalizmu. Przedmiotem ubezpieczenia może być zarówno mienie własne ubezpieczającego, jak i mienie osób trzecich znajdujące się w jego posiadaniu.

 

ubezpieczenie majątku i zysku firmy (business interruption)
Ubezpieczenie mienia jedynie od ognia i innych zdarzeń losowych nie gwarantuje firmie przetrwania w przypadku powstania znacznej szkody i wywołania przez nią długiej przerwy w działalności.
Badania rynku francuskiego dowodzą, że spośród dużych firm, które odbudowały swój stan posiadania po szkodzie majątkowej:

 • 43% firm zbankrutowało
 • pozostałych 28% firm zbankrutowało w przeciągu 3 lat od powstania szkody
 • tylko 29% najsilniejszych przedsiębiorstw przetrwało

Dzieje się tak dlatego, że ubezpieczenie majątkowe rzeczowe, pokrywa jedynie koszty przywrócenia, odbudowy mienia do stanu poprzedniego, sprzed momentu powstania szkody. Nie pokrywają i nie rekompensują jednak strat finansowych wynikłych z przerw działalności gospodarczej, takich jak:

 • utracony zysk operacyjny
 • poniesione koszty stałe, które firma musi ponosić bez względu na to czy działa czy też ma przerwę w działaniu takich jak: wynagrodzenia, koszty najmu, dzierżawy, odsetki, ubezpieczenia, koszty energii, gazu, telefonów itp.

Przerwa w działalności firmy może spowodować, ze odbiorcy towarów znajdą sobie innych dostawców (utrata rynków zbytu).
Polisa BJ może dostarczyć środków finansowych na np. zakup towarów od konkurencji i odsprzedanie ich odbiorcom (utrzymanie rynku zbytu). Jest to o tyle ważne, że w dobie konkurencyjnej gospodarki, odzyskiwanie dotychczasowych odbiorców może być bardzo trudne czy wręcz niemożliwe.
Polisa BJ może umożliwić terminowe spłacenie kredytu bankowego. Ubezpieczony utrzymując w ten sposób swoją wiarygodność kredytową może wystąpić o nowy kredyt. Nikt przecież nie da nowego kredyty firmie, która przestała spłacać stary.

 

Ubezpieczenie od utraty zysku związane jest z utratą korzyści, jakie poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby szkoda majątkowa nie wystąpiła. Umowa ubezpieczenia utraty zysku jest możliwa wyłącznie, jako uzupełnienie polis majątkowych będących ubezpieczeniem bazowym. Standartowo przyjmuje się zakres ubezpieczenia zgodny z przyjętym w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych.

Przedmiotem ubezpieczenia od utraty zysku jest:

 1. zysk operacyjny (nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania)
  • zysk, którego nie można było osiągnąć z powodu zaistnienia szkody rzeczowej
  • zysk zawarty w zniszczonych towarach i produktach
  • zysk zawarty w produktach i towarach, które nie uległy fizycznemu zniszczeniu, ale nie nadają się do sprzedaży
 2. koszty stałe (koszty związane z działalnością przedsiębiorstwa)
 • wynagrodzenia
 • raty leasingowe
 • składki na ubezpieczenia
 • koszty doradztwa podatkowego i prawnego
 • koszty najmu, dzierżawy budynków i urządzeń
 • odsetki od kredytów
 • koszty utrzymania pojazdów
 • koszty rozmów telefonicznych
 • koszty energii elektrycznej, gazu itp.

Trzeba pamiętać, że nawet niewielka szkoda powstała w tzw. wąskim gardle, może sparaliżować pracę całej firmy i w konsekwencji doprowadzić do ogromnych strat finansowych.

Przy obecnej konkurencji wypadnięcie z rynku nawet na krótki okres powoduje, że wolne miejsce zajmują szybko konkurenci. Dlatego ze względu na swą specyfikę ubezpieczenie utraty zysku nazywane jest coraz częściej "polisą na życie dla firmy".

 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Oferowane jest standardowo na bazie "wszystkich ryzyk". Oznacza to, że obejmuje swoim zakresem wszelkie ryzyka, w tym ryzyka specyficzne, które zagrażają sprzętowi elektronicznemu, z wyjątkiem ryzyk wyraźnie określonych jako ryzyka wyłączne. Poza klasycznym zagrożeniem takim jak: ogień i inne zdarzenia losowe, obejmuje również swoim zakresem wszelkiego rodzaju szkody techniczne i technologiczne (wahania napięcia prądu, spięcia, wady materiałowe, wady konstrukcyjne) oraz działania człowieka (zaniedbania, brak kwalifikacji, błąd w obsłudze, kradzież, rabunek, dewastacja).

Ochrona może być rozszerzona o ubezpieczenie nośników danych oraz danych na nich zawartych jak również o ubezpieczenie wzrostu kosztów działalności, które ubezpieczający jest zmuszony ponieść w następstwie zaistnienia szkody materialnej (np. koszty wynajmu urządzeń zastępczych, koszty usług osób trzecich itp.)

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

 

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń
Przedmiotem ubezpieczenia są wszelkiego rodzaju maszyny i urządzenia zaliczane do środków trwałych.
Ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe na terenie zakładu i dotyczące maszyn zarówno w trakcie ich eksploatacji, jak i w czasie demontażu w celu dokonania przeglądu lub remontu oraz w trakcie ponownego ich montażu

Ubezpieczeniem objęta jest każda nagła i nieprzewidywalna utrata, zniszczenie lub uszkodzenie maszyny powstałe m.in. w wyniku

 • wady materiałowej maszyny
 • błędu konstrukcyjnego oraz błędu popełnionego w trakcie montażu maszyny
 • wadliwego wykonania, niedbalstwa producenta i/lub podmiotu instalującego maszyny
 • eksplozji (rozerwania w wyniku działania siły odśrodkowej)
 • dostania się ciała obcego do mechanizmu maszyny
 • zwarcia

Przy szkodzie całkowitej wypłacane jest odszkodowanie odpowiadające wartości nabycia maszyny nowej lub o zbliżonych parametrach, po odliczeniu stopnia zużycia maszyny zniszczonej czyli w wartości rzeczywistej jaką miała maszyna w dniu powstania szkody. Suma ubezpieczenia może również obejmować koszty transportu nowej maszyny i jej montażu.

 

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych
Ubezpieczeniem mogą być objęte maszyny elektryczne, transformatory, generatory, silniki i aparaty elektryczne zainstalowane i pracujące w zakładach ubezpieczającego.
Ubezpieczenie dotyczy szkód spowodowanych działaniem prądu elektrycznego w przypadku:

 • niezadziałania zabezpieczeń
 • zaniku napięcia jednej lub kilku faz
 • zmiany napięcia
 • uszkodzenia izolacji
 • zwarcia

Suma ubezpieczenia na pierwsze ryzyko powinna odpowiadać wysokości przewidywanej szkody w wyniku pojedynczego zdarzenia.

 

Ubezpieczenia budowlano-montażowe
Do najbardziej znanych ubezpieczeń z tej grupy należą:

 1. ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy CAR nazywane też ubezpieczeniem wykonawców od wszelkich ryzyk budowy, czy też ubezpieczeniem prac budowlanych
 2. ubezpieczenie wszystkich ryzyk montażu maszyn i urządzeń mechanicznych i elektrycznych, stanowiące wyposażenie obiektu budowlanego EAR

 

Zadaniem ubezpieczeń budowlano-montażowych jest objęcie jedną polisą obiektu w stadium budowy (od montażu rozpoczęcia prac budowlanych do ich zakończenia) zaplecza i sprzętu budowlanego a także odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie i mieniu wyrządzone osobom trzecim, albo spowodowane wypadkami na placu budowy.

 

Przedmiotem ubezpieczenia są roboty kontraktowe na które składa się wartość wykonywanych prac budowlanych oraz wszelkie materiały, które będą wykorzystane w trakcie realizacji budowy wraz z kosztami transportu, ceł i opłat. Ubezpieczone są również sprzęt i wyposażenie budowlane oraz maszyny, a także szacowana wartość kosztu uprzątnięcia placu budowy po zaistniałej szkodzie, koszty ratownictwa.

 

Zakresem ubezpieczenia objęte są wszelkie szkody jakim podlegają przedmioty ubezpieczenia polegające na:

 • utracie
 • zniszczeniu
 • uszkodzeniu częściowym lub całkowitym w sposób powodujący konieczność ich naprawy lub wymiany spowodowane wszelkimi ryzykami.

 

Okresem ubezpieczenia w zdecydowanej większości jest czas prowadzenia robót od chwili wejścia na plac budowy do momentu odbioru przez zleceniodawcę zamówionego obiektu. Jest więc ściśle związane z ustalonym okresem realizacji kontraktu.

Ubezpieczenia budowlano-montażowe mogą być zawierane przez dowolną stronę kontraktu (wykonawcę, inwestora itp.). Koszt tego ubezpieczenia obciąża zwykle wykonawcę jako odpowiedzialnego za kontrakt. Ubezpieczonym w zasadzie jest projekt, więc stroną ubezpieczającą mogą być wykonawca, podwykonawca, inwestor, współinwestorzy oraz wszystkie strony realizujące kontrakt.

 

Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych
Obejmuje ubezpieczenie sprzętu jednorazowego używanego do wykonywania specyficznego zadania na konkretnym placu bodowy oraz sprzętu wielokrotnego użytku służącego do realizacji prac na wielu budowach. Oba rodzaje sprzętu można wprawdzie ubezpieczyć polisą będącą dodatkiem do jednorazowych polis budowlano-montażowych, ale sprzęt do wielokrotnego użytku znacznie wygodniej ubezpieczyć odrębną polisą odnawialną.
Dzięki takiej polisie odrębnej sprzęt budowlany nie jest przypisany do jednej budowy i można używać go również na innych placach budowy, gdzie jest objęty również ochroną ubezpieczeniową.

 

Zakres ubezpieczenia obejmuje wszystkie ryzyka, ale szkoda musi powstać w wyniku działania nagłego oraz nieprzewidzialnego zdarzenia losowego spowodowanego czynnikami zewnętrznymi (nieszczęśliwe wypadki w trakcie robót, ogień, kradzież, błędy w użytkowaniu).

 

Ubezpieczonym (ubezpieczającym) jest wyłącznie właściciel sprzętu budowlano-montażowego.
Suma ubezpieczenia obejmuje nową wartość odtworzeniową, czyli umożliwiającą zakup nowego sprzętu o podobnych parametrach technicznych i użytkowych. Obejmuje również koszty frachtu, cel, podatków oraz jego montażu na placu budowy.

Copyright © 2011-2020 PROMES - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl