Emerytura

Zgodnie z tendencjami światowymi, należy przypuszczać, ze decydującą rolę w III filarze nowego systemu emerytalnego będą odgrywać programy emerytalne organizowane przez pracodawców, ubezpieczenia na życie, fundusze inwestycyjne, inwestycje w papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego, lokaty w nieruchomości, dzieła sztuki itp. Szczególną rolę w III filarze nowego systemu przypisuje się pracodawcom, organizującym programy emerytalne dla swoich pracowników w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE).
Ubezpieczenie rentowe kapitałowe oferowane są w dwóch wersjach:
• renty kapitałowe natychmiast płatne
• renty kapitałowe z odroczonym terminem płatności
Uczestnik programu oszczędnościowego wybierając formę gromadzenia i pomnażania oszczędności w formie funduszu inwestycyjnego, w każdej chwili wie ile pieniędzy zgromadził na swoim rejestrze. Dodatkowo zna koszty związane z prowadzeniem programu, co nie jest do końca znane np. w przypadku produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych. Przejrzystość kosztów inwestycji w funduszach to jedna z niewątpliwych zalet tej formy oszczędzania. Głównym celem funduszu inwestycyjnego jest działać tak, aby jak najwięcej zarobić, ryzykując jednocześnie jak najmniej.
Copyright © 2011-2020 PROMES - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl