Broker

Broker - kto to taki?

Broker ubezpieczeniowy w odróżnieniu do agenta jest niezależnym doradcą ubezpieczeniowym swojego klienta.

Agentem ubezpieczeniowym w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej, jest osoba fizyczna, prawna lub przedsiębiorca nie mający osobowości prawnej, upoważniony przez zakład ubezpieczeń do stałego zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz tego zakładu lub pośredniczenia przy zawieraniu tych umów.

Brokerem jest osoba fizyczna lub prawna, która zwiera i wykonuje umowy ubezpieczenia w imieniu ubezpieczającego lub pośredniczy przy zawieraniu umów ubezpieczenia na rzecz ubezpieczającego.

Zadaniem agenta jest sprzedanie ubezpieczenia oferowanego przez zakład ubezpieczeń, który reprezentuje.

Zadaniem brokera jest wybranie najkorzystniejszego ubezpieczenia dla swojego klienta, spośród ofert dostępnych na rynku ubezpieczeniowym.

Agent odpowiada przed swoim zleceniodawcą, czyli zakładem ubezpieczeń. Broker odpowiada przed swoim zleceniodawcą, którym jest klient.

Broker nie może być związany żadną umową z jakimkolwiek zakładem ubezpieczeń. Ma to zagwarantować jego pełną autonomię, niezależność i obiektywizm w reprezentowaniu interesu klienta w kontaktach z zakładami ubezpieczeń. Broker może skorzystać z ofert wszystkich towarzystw, do których zwróci się z zapytaniem o taką ofertę. Broker nie jest też stroną umowy ubezpieczenia, a jedynie będąc doradcą swojego klienta, stoi przy nim i asystuje pomagając w wyborze najkorzystniejszej oferty dostępnej na rynku. Broker reprezentuje inters swojego klienta w towarzystwach ubezpieczeniowych na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, które zazwyczaj obejmuje zarówno ryzyka majątkowe jak i życiowe. Stąd mówi się, że broker jest autorem wszechstronnego i kompleksowego programu ubezpieczeń dla klienta. W programie tym zawarte są - przełożone na język ubezpieczeń - specyficzne potrzeby klienta, które program ma zaspokoić.
Broker określany jest też mianem adwokata klienta, który broni jego interesu w firmie ubezpieczeniowej.

Copyright © 2011-2020 PROMES - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl